CityRating.com: Find the Best Places to Live in the USA

Savannah Weather History (GA)

Details:


Temperature
  Temperature (ºF)
  Average Below
32º
Above
32º
January 48.9
48.9º
48.9º
February 51.8
51.8º
51.8º
March 59.2
59.2º
59.2º
April 66.0
66.0º
66.0º
May 73.5
73.5º
73.5º
June 79.1
79.1º
79.1º
July 81.8
81.8º
81.8º
August 81.0
81.0º
81.0º
September 76.6
76.6º
76.6º
October 67.3
67.3º
67.3º
November 59.1
59.1º
59.1º
December 51.7
51.7º
51.7º
Annual 66.3
66.3º
66.3º
  Extreme Temp. (Days Per Month)
  Below
32º
Above
90º
January 10
10
0
0
February 6
6
0
0
March 2
2
N/A
N/A
April N/A
N/A
1
1
May 0
0
5
5
June 0
0
14
14
July 0
0
22
22
August 0
0
18
18
September 0
0
8
8
October N/A
N/A
1
1
November 2
2
0
0
December 8
8
0
0
Annual 28
28
70
70
Humidity and Rain
  Relative Humidity
  Morning Percentage Afternoon Percentage
January
82%
82%
55%
55%
February
82%
82%
51%
51%
March
83%
83%
48%
48%
April
84%
84%
46%
46%
May
86%
86%
51%
51%
June
88%
88%
55%
55%
July
89%
89%
57%
57%
August
91%
91%
60%
60%
September
91%
91%
60%
60%
October
89%
89%
54%
54%
November
87%
87%
53%
53%
December
84%
84%
55%
55%
Annual
86%
86%
54%
54%
  Rain
  Inches
January 3.6
3.6
February 3.2
3.2
March 3.8
3.8
April 3.0
3.0
May 4.1
4.1
June 5.7
5.7
July 6.4
6.4
August 7.5
7.5
September 4.5
4.5
October 2.4
2.4
November 2.2
2.2
December 3.0
3.0
Annual 49.2
49.2
Cloudiness
  Cloudiness (Days Per Month)
  Clear Partly Cloudy Cloudy
January
9
6
16
February
8
6
14
March
9
9
13
April
11
9
11
May
9
10
12
June
7
11
12
July
6
14
12
August
6
14
12
September
7
10
13
October
12
8
11
November
11
7
12
December
9
7
15
Annual
104
110
152


Questions? Comments?
E-mail:
Copyright © 2018 CityRating.com. All rights reserved.